Regulamin konkursu Foto#1

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: “Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest kanał On Table Gry Planszowe.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem stron: www.youtube.com oraz www.facebook.pl [strona: BOARD NEWS]
 4. Sponsorem Konkursu jest sklep: AlePlanszówki.pl, który przyjmuje jednocześnie rolę jednego z organizatorów.
  § 2
  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 5. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą
  udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest organizatorem
  c) nie jest członkiem rodziny organizatora
  d) nie jest pracownikiem wydawnictwa, będącego sponsorem nagrody
  e) nie jest członkiem rodziny wydawnictwa, będącego sponsorem nagrody.
  § 3
  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  b) następnie zrealizowań zadanie lub zadania konkursowe polegające na:
   Zrobieniu i przesłaniu kreatywnego zdjęcia gry lub z grą planszową.
   Fotografie wklejacie w komentarzach pod postem konkursowym na profilu BOARD NEWS na
  Facebook-u lub za pomocą linka do strony z hostingiem zdjęć pod odcinkiem #39 Board News na
  YouTube na kanale OnTable.
  – Zespół BOARD NEWS, składający się z redaktorów wyłoni finałową „piątkę” (5 zdjęć).
  – Wybór zostanie ogłoszony w odcinku #40 BOARD NEWS.
  – Widzowie wybiorą zwycięzcę w ankiecie oddając głos na wybrane zdjęcie.
  § 4
  NAGRODY
 6. Nagrodą w konkursie jest gra: Gremliny ufundowana przez Sponsora.
 7. Zdobywcy nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową z pośród wszystkich uczestników lub będą to osoby/osoba, które jako pierwsze zrealizują zadanie/zadania konkursowe.
 8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 9. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej przez ogłoszenie wyników na wskazanych stronach w mediach społecznościowych.
 10. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody jest przekazanie organizatorowi danych niezbędnych do wysłania nagrody.
 11. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
  § 5
  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 12. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgoda na podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 13. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody, oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
  § 6
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 14. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 16. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Sklepy Patronackie

Logo sklepu AlePlanszówki

Logo sklepu reDrewno

Logo sklepu DragonEye

Logo sklepu Księgralnia