REGULAMIN PLEBISCYTU NA GRĘ MIESIĄCA 2020

REGULAMIN PLEBISCYTU NA GRĘ MIESIĄCA
Art. 1

 1. Plebiscyt użytkowników i widzów kanału OnTable pod nazwą „Plebiscyt na Grę Miesiąca”
  organizowany jest przez YouTubowy kanał o nazwie OnTable Gry Planszowe zwanym dalej
  ORGANIZATOREM.
 2. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.
  Art. 2
  Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszej gry planszowej w danym miesiącu kalendarzowym.
  Art. 3
 3. W plebiscycie głos może oddać każdy użytkownik Internetu po podaniu swojego adresu email.
  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu
 4. Plebiscyt rozpocznie się wraz z dniem 8 listopada 2020r. o godz. 7:00 i potrwa do odwołania. Wraz z początkiem każdego nowego miesiąca kalendarzowego głosy zostaną zliczone i zresetowane, gdyż rozpocznie się nowy miesiąc a wraz z nim kolejne głosowanie w Plebiscycie.
 5. Za każdym razem po zliczeniu głosów z danego głosowania, wyniki pojawią się w dedykowanym odcinku na kanale OnTable na YouTube.
 6. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.ontable.pl (dalej jako
  „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 8 listopada 2020r. od
  godz. 7:00 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Następnie zostanie zresetowane i od 1 dnia nowego miesiąca kalendarzowego otwarte na nowo na następujących warunkach
 7. uczestnicy po podaniu swojego adresu poczty elektronicznej e-mail mogą przejść do wyboru gry planszowej, na którą chcą zagłosować
 8. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ” uczestnik oddaje swój głos na wybraną planszówkę
 9. jedno kliknięcie jest równoznaczne z oddaniem jednego głosu na wybraną grę planszową
 10. każdy uczestnik może oddać tylko jeden głos w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego
  Art. 5
 11. Akceptując treść niniejszego regulaminu oddając głos w Plebiscycie Na Grę Miesiąca uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu tj. OnTable Gry Planszowe z siedzibą w 98-300 Wieluń, Widoradz 1B dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 12. OnTable informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania na wezwanie OnTable. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do
  Organizatora Plebiscytu na piśmie.
  Art. 6
  Ogłoszenie wyników plebiscytu
  Wyniki głosowania zostaną co miesiąc zaprezentowane w postaci oddzielnego nagrania wideo, jakie pojawi się na kanale OnTable na platformie YouTube po zakończeniu procesu zliczania głosów za dany miesiąc.
  Art. 7
  Nagrody w plebiscycie
 13. Główną nagrodą w plebiscycie jest gra planszowa, która co miesiąc w nowej odsłonie głosowania może się zmieniać.
 14. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  Art. 8
 15. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
 16. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 17. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
  Art. 9
 18. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu na stronie www.ontable.pl
 19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
 20. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu i/lub realizacji nagrody, których nie był w stanie przewidzieć, lub
  którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
  Art. 10
 21. Organizator zastrzega prawo do naturalnego odświeżania się Plebiscytu co miesiąc przez czas nieokreślony.
 22. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

One thought on “REGULAMIN PLEBISCYTU NA GRĘ MIESIĄCA 2020

 1. W nasze ręce “Everdell” wpadł przez przypadek, potem odczekał na swoją kolejna półce, a teraz (wraz z dodatkami:) rzadko opuszcza stół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Sklepy Patronackie

Logo sklepu AlePlanszówki

Logo sklepu reDrewno

Logo sklepu DragonEye

Logo sklepu Księgralnia