BOARD NEWS #9 – Informacje i nowości ze świata gier planszowych.

Poprzedni odcinek #8: https://youtu.be/W2pB8bUMbwk Z najnowszego odcinka BOARD NEWS dowiecie się między innymi o powrocie Roberta Kubicy, dlaczego 1+1=1, o możliwości cofnięcia Brexitu oraz bojowych kurczakach. Wydawniczym newsem minionego tygodnia niewątpliwie była informacja o fuzji wydawnictwa Board and Dice oraz NSKN Games. W wywiadzie specjalnie dla BOARD NEWS Filip Głowacz oraz Kuba Polkowski odpowiadają na pytania związane z tym połączeniem. W tym wydaniu pojawi się Monika, która omówi kilka aktualnych propozycji gier rodzinnych w dziale BOARD NEWS Family. A na koniec zapraszam do zabawy, w ramach której można wygrać zestaw gier. Pozostałe odcinki: https://www.youtube.com/playlist?list… REGULAMIN KONKURSU § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: “Konkurs”. 2. Organizatorem Konkursu jest kanał On Table Gry Planszowe. 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem stron: www.youtube.com oraz www.facebook.pl § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. b) nie jest organizatorem c) nie jest członkiem rodziny organizatora d) nie jest pracownikiem wydawnictwa, będącego sponsorem nagrody e) nie jest członkiem rodziny wydawnictwa, będącego sponsorem nagrody. § 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. b) następnie zrealizowań zadanie lub zadania konkursowe. § 4 NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie są gry planszowe lub gadżety sponsorowane przez wydawnictwa gier planszowych. 2. Zdobywcy nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową z pośród wszystkich uczestników lub będą to osoby/osoba, które jako pierwsze zrealizują zadanie/zadania konkursowe. 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. 4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej przez ogłoszenie wyników na wskazanych stronach w mediach społecznościowych. 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody jest przekazanie organizatorowi danych niezbędnych do wysłania nagrody. 6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego. § 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgoda na podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

[ 0:18 ] Wydawnictwa gier planszowych [ 3:06 ] Wywiad z Filipem Głowaczem oraz Kubą Polkowskim [ 8:10 ] Gry rodzinne i dla dzieci [ 10:01 ] Kampanie Crowdfundingowe [ 14:53 ] Konkursy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *